Statut Stowarzyszenia


CENTRUM DREWNA W CZARNEJ WODZIE

POBIERZ STATUT W FORMIE PDF

————————————–

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§  1

Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§  2

Stowarzyszenie jest powołane dla wspierania rozwoju technologii drewna, zielonej gospodarki, szkolnictwa zawodowego, budownictwa energooszczędnego z materiałów  drewnopochodnych, promocji stosowania drewna oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.

§  3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Czarna Woda. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania. Przystąpienie następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§  4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§  5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§  6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§  7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział 2. Cele i środki działania.

§  8

Celami Stowarzyszenia są:

stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji/instytucji – członków Stowarzyszenia – poprzez zapewnienie im dostępu do wspólnej  infrastruktury badawczej oraz specjalistycznych usług i doradztwa, a także wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych,
współpraca pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
przyśpieszenie rozwoju Miasta Czarna Woda i regionu poprzez promowanie ich jako ośrodków zielonej gospodarki i turystyki. Upowszechnianie kultury i sportu oraz organizacja imprez o charakterze rozrywkowym,
edukacja w zakresie stosowania drewna jako materiału odnawialnego i ekologicznego oraz  zrównoważonej gospodarki leśnej,
promocja drewna jako strategicznego materiału budowlanego, wielofunkcyjnego i naturalnego, promocja rozwiązań służących osiągnięciu wysokiej energooszczędności w gospodarce,
wspieranie transferu technologii w obszarze budownictwa, a w szczególności  budownictwa drewnianego, drzewnictwa i leśnictwa, ze sfery nauki do gospodarki, a w efekcie ułatwienie komercjalizacji nowych rozwiązań,
rozwój kompetencji kadr oraz edukacji zawodowej dla potrzeb przedsiębiorstw i organizacji sektora leśno-drzewnego,
podejmowanie inicjatyw na rzecz wspierania badań nad  rozwojem nowoczesnych aplikacji drewna i materiałów drewnopochodnych w budownictwie,
rozwój i promocja współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia i jego członków poprzez działania promocyjne oraz udział w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach, warsztatach i sieciach branżowych.

§  9

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

1)    pozyskiwanie wsparcia merytorycznego, finansowego i organizacyjnego w obszarze swojego działania,

2)    tworzenie struktur dla realizacji założonych celów,

3)    współpracę z  podmiotami o podobnych celach.

§  10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział 3. Członkowie – prawa i obowiązki.

§  11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§  12

Stowarzyszenie posiada członków:

1)    zwyczajnych,

2)    wspierających,

3)    honorowych.

§  13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską.  Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§  14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§  15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są  przyjmowani przez Zarząd na wniosek  5 członków Stowarzyszenia.

§  16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku oraz  wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.
§  17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§  18

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§  19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§  20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu nieopłacania składek za okres 1 roku pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do ich uregulowania,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§  21

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków w terminie 14 dni od daty otrzymania przez członka uchwały o pozbawieniu członkostwa. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia.

§  22

Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zgromadzenie,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna.

§  23

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§  24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§  25

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym  – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§  26

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

§  27

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§  28

Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku uprawnionej do podejmowania uchwał liczby członków, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków (min. 30 min. później od terminu pierwotnego), na którym podjęte uchwały zachowują swoją ważność niezależnie od liczby uprawnionych członków.

§  29

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba że niniejszy statut przewiduje glosowanie tajne.

§  30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie  Zarządu i  Komisji Rewizyjnej,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie wynagrodzenia dla członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§  31

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§  32

Zarząd liczy od jednego do trzech członków, na czele z prezesem zarządu. W przypadku kiedy zarząd jest wieloosobowy obok funkcji prezesa zarządu ustanawia się funkcję wiceprezesa zarządu, który zastępuje prezesa podczas jego nieobecności.

§  33

Walne Zgromadzenie może ustanowić godność prezesa honorowego, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§  34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes zarządu.

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§  35

Do kompetencji Zarządu należy:

1)    uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,

2)    realizacja celów Stowarzyszenia,

3)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

4)    sporządzanie planów pracy i budżetu,

5)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9)    kierowanie i zarządzanie sprawami Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

10)  przyjmowanie i  wykluczenie członków.

§  36

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§  37

Komisja Rewizyjna składa się Przewodniczącego i dwóch członków.

§  38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrola działalności  Zarządu,

2)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

3)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia Zarządu,

4)    składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§  39

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§  40

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia

§  41

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1)    ze składek członkowskich,

2)    z darowizn, spadków, zapisów,

3)    dochodów z własnej działalności statutowej,

4)    dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

5)    dotacji i ofiarności publicznej.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§  42

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  43

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje zarząd.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa albo wiceprezesa i drugiego członka Zarządu lub członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.

§  44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§  45

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§  46

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany(a) …………………. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Czarna Woda, dnia: ………………..                                     własnoręczny podpis: …………………..

Poniżej przedstawiam dane osobowe :
Nazwisko i imiona:
Imiona rodziców:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Miejsce zamieszkania:
Dowód osobisty: seria ………………… nr ……………… wydany przez ………………………..
Numer telefonu:

UCHWAŁA ZARZĄDU

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr …………………….. z dnia …………………….. Pan/Pani ……………………….. został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Czarna Woda, dnia: …………………….

(podpisy dwóch członków zarządu)